Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Voor  een  goede  behandeling  is  het  noodzakelijk  dat  wij Jill Peeters en Jolijn Croonen, als uw  behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht, die haar als therapeut is opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo).

Uw dossier bevat persoonsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede  gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Uw therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omgaat;
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van  deze  gegevens  heeft  zij  tevens  een  wettelijke  geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden.

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, uw dossier op uw verzoek wordt overgedragen, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend op uw verzoek en met uw expliciete toestemming;

Voor  het  gebruik  voor  waarneming  door  een  collega  osteopaat,  tijdens  afwezigheid  van  uw therapeut.  Deze  waarnemer(s)  vallen  eveneens  onder  het  beroepsgeheim  en  hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

Een  deel  van  de  gegevens  uit  uw  dossier  wordt  gebruikt  voor  de  financiële  administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld;

Voor  het  mogen  verstrekken  van  medische  informatie  aan  uw  huisarts  en/of  andere  behandelaren/therapeuten wordt u apart om toestemming gevraagd. Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u hiertoe voorafgaand expliciet om uw toestemming vragen.

Volgens de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) worden uw  gegevens  in  het  patiëntendossier  15  jaar  bewaard.

PRIVACY in relatie tot uw ZORGNOTA

Op   de   zorgnota,   die   u   aansluitend   aan   uw   afspraak   ontvangt,   staan   gegevens   die   door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

Deze gegevens omvatten uw:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Datum van de behandeling;
 • Factuurnummer;
 • Een korte omschrijving van de behandeling; ‘24603’ Behandeling osteopathie;
 • De kosten van het consult.

Welke rechten heeft de patiënt?

U heeft het recht tot:

 • Inzien welke persoonlijke gegevens er zijn opgeslagen;
 • Het wijzigen van uw persoonlijke gegevens indien deze niet correct zijn;
 • Het (laten) overdragen van uw gegevens die wij registreren naar een andere zorgverlener;
 • Het verkrijgen van informatie over hoe wij u gegevens opslaan en waar deze voor worden gebruikt;
 • Een klacht indienen bij het NRO wanneer u niet naar behoren bent behandeld;
 • Het laten verwijderen van de gegevens die wij van u hebben geregistreerd.

Kosten en vergoedingen:

Osteopathie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, dit betekent dat er geen aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico.

Tarief per behandeling

Eerste behandeling         60 minuten                        75 euro

Vervolg behandeling      45 tot 60 minuten           75 euro

30 minuten                       45 euro

Tot 24 uur voor aanvang van het betreffende consult kunt u de afspraak kosteloos telefonisch annuleren

Betalingsvoorwaarden:

Na de behandeling krijgt u de originele nota mee, waarna u 14 dagen heeft om het factuurbedrag over te maken. De nota dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar.

Vergoed door de zorgverzekeraar?

De zorgwijzer heeft de vergoedingen voor osteopathie van de verschillende ziektekostenverzekeringen op een rij gezet. Dit kunt uw nakijken op de website: www.osteopate.nl

Beroepsverenigingen en registers

Jill Peeters en Jolijn Croonen staan ingeschreven als erkend osteopaat in het kwaliteitsregister van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

Volgens het Nederlands Register voor Osteopaten voldoet Jill Peeters Osteopate aan de volgende normen:

 • De osteopaat heeft een diploma van een NRO erkende opleiding Osteopathie
 • De osteopaat voldoet aan de normen voor medische basiskennis
 • De osteopaat werkt in een goedgekeurde praktijk
 • De osteopaat is gemiddeld minstens 10 uur per week praktiserend als osteopaat
 • De osteopaat werkt volgens de normen van de beroepsgroep. Deze normen komen o.a. tot uiting in de beroepscode, het beroepscompetentieprofiel en (vakinhoudelijke) richtlijnen.
 • De osteopaat neemt deel aan de centrale Klachten- en Geschillenregeling
 • De osteopaat valt onder toezicht van het College van Toezicht (tuchtrecht)
 • De osteopaat doet actief aan (geaccrediteerde) deskundigheidsbevordering (160 uur per 5 jaar)
 • De osteopaat levert zorg volgens de Algemene Voorwaarden Osteopathie
 • De osteopaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • De osteopaat is gebonden aan de beroepscode

Al deze informatie kunt u nog eens nalezen op website van NRO : http://osteopathie-nro.nl/

Slotwoord

Door middel van dit formulier bent u nadrukkelijk geïnformeerd welke gegevens door uw therapeut worden opgeslagen in uw patiëntendossier en wat uw therapeut met deze gegevens doet. U kunt de werkwijze van Jill Peeters Osteopate met betrekking tot uw persoonsgegevens nalezen in het privacy reglement op de website: www.osteopate.nl Middels  ondertekening  van  deze  toelichting  geeft  u  uw  therapeut toestemming om uw gegevens op te slaan teneinde uitvoering te kunnen geven aan de door u gevraagde ondersteuning, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.